PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy tylko Konsumentów)
 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 2. Konsument, korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.

 3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt. 2, można złożyć na formularzu przygotowanym przez Sklep Internetowy.

 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy wysłać do siedziby Sklepu Internetowego, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby Sklepu Internetowego.

 6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

 10. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 11. Zwrotu Towaru Konsument powinien dokonać na adres:
  Dakoma sp. z o.o.
  ul. Turystyczna 12, 05-462 Wiązowna
  chyba, że Sklep Internetowy upoważnił konkretną osobę do jego odbioru.

 12. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.