NIP: 526-11-99-954

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000042186

Kapitał zakł.: 50 000 PLN

tel: +48 22 610 45 11 Adres poczty elektronicznej e-mail: dakoma@dakoma.com.pl

Rachunek bankowy Bank Millennium S.A.

40 1160 2202 0000 0000 9489 6445

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Sprzedawca – Dakoma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie środków do pielęgnacji i renowacji obuwia, stóp, mebli, tekstyliów, akcesoriów, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym Konsumentowi.

Towar lub Towary – wada dająca podstawę do skorzystania przez Konsumenta z określonych praw z tytułu Rękojmi.

Wada istotna – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.

Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Dakoma sp. z o.o., za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego i zastosowanie zarówno do Konsumentów, jak i podmiotów nie będących Konsumentami. Zamówienia w Sklepie Internetowym, można składać wyłącznie przez urządzenia mające dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www. Głównym przedmiotem świadczenia Sklepu Internetowego jest sprzedaż preparatów do pielęgnacji, impregnacji, renowacji i czyszczenia skór, obuwia, mebli, tekstyliów oraz akcesoriów do stóp i do butów. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru. Składane na stronie zamówienia na Towary prezentowane przez Sklep Internetowy stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą przesyłania Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie wiadomości e-mail. Do czasu otrzymania potwierdzenia, Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy oraz dane techniczne umieszczone w Sklepie Internetowym były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego użytkowania określa opis karty każdego Towaru. Producentem towarów jest Dakoma sp. z o.o., ul. Turystyczna 12, 05-462 Wiązowna. Konsument może porozumieć się z Sklepem Internetowym, za pośrednictwem telefonu (a) lub poczty elektronicznej e-mail (b):

a) (+48) 22 610 45 11

b) dakoma@dakoma.com.pl.

Konsument, decydujący się na kontakt telefoniczny ze Sklepem Internetowym, ponosi koszty połączenia, według stawek wybranego przez Niego operatora. W sprawach, które nie są ujęte w Regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności między postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczących uprawnień Konsumentów, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Konsument zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia Towaru na adres przez niego wskazany. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty Zamówienia. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty w następujący sposób: a) płatność za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze Towaru, b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego (w tym przypadku Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu), c) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU, Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy Coccine-shop”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy, powinien uiścić na następujący rachunek bankowy Sklepu Internetowego, podając w tytule przelewu numer Zamówienia. DAKOMA Sp. z o.o. 40 1160 2202 0000 0000 9489 6445. Termin płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu dostarczenia Towaru, zaś w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu, za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Złożone przez Klienta Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w 48h (w dni robocze) od złożenia zamówienia.* W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep Internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Sklep Internetowy zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego i kupionego przez Konsumenta Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Po zawarciu Umowy sprzedaży z Konsumentem, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez Sklep Internetowy wydany. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnie niezależnych od Sklepu Internetowego, zamówiony Towar nie będzie dostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W powyższej sytuacji Klient może dokonać zamiany zamówionego przez siebie Towaru na inny, zgodzić się na dłuższy czas oczekiwania lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia. W przypadku rezygnacji ze złożonego Zamówienia, Klient otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych przez Niego środków pieniężnych. W celu prawidłowego przebiegu transakcji, Kupujący przy złożeniu Zamówienia powinien podać numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej e-mail, które są niezbędne do potwierdzenia złożonego przez Kupującego Zamówienia. Zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, które obciążają Klienta, trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata) oraz rozpoczynają się z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.

*Dotyczy zamówień z przedpłatą PayU oraz płatności przy odbiorze. Przy przelewach bankowych/ przekazach pocztowych czas liczymy od godz. zaksięgowania wpływu na konto.

WYSYŁKA TOWARU

Kupiony przez Klienta Towar, dostarczony jest firmą kurierską na obszarze Polski i poza jej obszarami, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu Zamówienia, jako adres dostawy. Dostarczenie Towaru do Klienta jest płatne. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki/ W wyżej wymienionych przypadkach zalecamy sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie Sklepu Internetowego o zaistniałej sytuacji.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT na życzenie).

WYMIANA TOWARU

WYMIANA TOWARU Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, podlegają wymianie, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma zostać wymieniony. Koszt wymiany Towaru, wynosi 12 zł i jest przeznaczony na wysyłkę nowego Towaru. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na inny bądź taki sam w innym kolorze. Klient ponosi koszty odesłania nieużywanego Towaru na adres Sklepu Internetowego. Towar musi być w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu oraz nie może być w żaden sposób zniszczony bądź używany. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową, czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się wybrany przez Niego produkt. W przypadku braku dostępności Towaru, Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie z jakiegoś powodu niemożliwa , Sklep Internetowy zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy tylko Konsumentów)

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie o którym mowa powyżej w pkt. 2 można złożyć na formularzu przygotowanym przez Sklep Internetowy. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby Sklepu Internetowego, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Zwrotu Towaru Konsument powinien dokonać na adres:

Dakoma sp. z o.o.

ul. Turystyczna 12, 05-462 Wiązowna

chyba, że Sklep Internetowy upoważniło konkretną osobę do jego odbioru.

Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

REKLAMACJE

Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają dwuletniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.

Posiadanie dowodu zakupu lub faktury VAT jest niezbędne do skutecznego złożenia reklamacji.

Reklamowany Towar przesyłany do Sklepu Internetowego powinien być czysty.

Sklep Internetowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje o swoim stanowisku, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.

Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające dokładny, jak to tylko możliwe, opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Konsumenta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.

Reklamacje Konsument może złożyć wysyłając uzupełniony formularz (przykładowy wzór do pobrania na stronie https://sklep.dakoma.com.pl/FORMULARZ_REKLAMACYJNY.doc, na adres:

Dakoma Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 12, 05-462 Wiązowna,

przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

Klient powinien odebrać reklamowany Towar, niezwłocznie po poinformowaniu o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W przypadku, gdy Towar nie zostanie odebrany, Sklep Internetowy wezwie Klienta na piśmie lub w inny sposób, jeżeli takowy zostanie ustalony z Klientem osobiście do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli Towar w dalszym ciągu nie zostanie odebrany, Sklep Internetowy będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru.

Opłata wskazana w pkt.8 wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy, naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Za zgodą obu stron umowy, Konsument może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. W nawiązaniu do pkt. 1 i 2, Konsument jest uprawniony do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej. Jak również Konsument może zwrócić się wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Sklepem Internetowym. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu ze Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz: http://konsument.um.warszawa.pl/) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem skutecznej realizacji złożonego Zamówienia. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie i są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Sprzedawcę, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.